شنبه 11 دی 1395

عمان به تهران پشت می کند؟

• نوشته شده توسط: فیس بوک
به نظر می رسد عمان اکنون تصمیم گرفته سیاست هایش را کمی 

به آن سوی مرزهای ایران نیز سوق دهد، شاید کمی به عربستان نزدیک شود

 و در سوریه موضع گیری های متفاوتی داشته باشد.